عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: کشور صحنه‌ای است که نباید آن را ببازیم و دو دستی تقدیم کسانی کنیم که در طول سال‌ها به دنبال منافع شخصی بودند….

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: کشور صحنه‌ای است که نباید آن را ببازیم و دو دستی تقدیم کسانی کنیم که در طول سال‌ها به دنبال منافع شخصی بودند.