یدالله بهتاش مداح اهل بیت (ع) گفت: هدف مجالس عزاداری امام حسین (ع) باید ایجاد شور همراه با شعور باشد.

یدالله بهتاش مداح اهل بیت (ع) گفت: هدف مجالس عزاداری امام حسین (ع) باید ایجاد شور همراه با شعور باشد.