امام جمعه کرج گفت: این گونه اقدامات برنامه همیشگی رسانه‌های معاند و دشمنان ایران اسلامی است و نباید همسو با این رسانه‌ها شویم و از آزادی بیان به نفع دشمن استفاده کرد….

امام جمعه کرج گفت: این گونه اقدامات برنامه همیشگی رسانه‌های معاند و دشمنان ایران اسلامی است و نباید همسو با این رسانه‌ها شویم و از آزادی بیان به نفع دشمن استفاده کرد.