لئاندرو پریرا مهاجم جدید و برزیلی پرسپولیس زندگی حرفه‌ای و شخصی جالبی دارد که مرور برخی از نکات آن خالی از لطف نیست.

لئاندرو پریرا مهاجم جدید و برزیلی پرسپولیس زندگی حرفه‌ای و شخصی جالبی دارد که مرور برخی از نکات آن خالی از لطف نیست.