سجاد غریبی بعد از ماه ها کری خوانی مجازی، بالاخره روی رینگ رفت؛ اتفاقی که برایش به هیچ عنوان پایان خوشی نداشت.

سجاد غریبی بعد از ماه ها کری خوانی مجازی، بالاخره روی رینگ رفت؛ اتفاقی که برایش به هیچ عنوان پایان خوشی نداشت.