در ویدئو زیر ، ناکام ماندن نقشه سرقت به دلیل با هوش بودن راننده و سرعت عمل به موقعش را مشاهده می نمایید .

در ویدئو زیر ، ناکام ماندن نقشه سرقت به دلیل با هوش بودن راننده و سرعت عمل به موقعش را مشاهده می نمایید .