یک بررسی بزرگ جدید نشان می‌دهد شغلی که پرزحمت باشد، اما به اندازه زحمتش پاداشی به دنبال نداشته باشد، ممکن است بیشترین آسیب را بر قلب مردان وارد کند….

یک بررسی بزرگ جدید نشان می‌دهد شغلی که پرزحمت باشد، اما به اندازه زحمتش پاداشی به دنبال نداشته باشد، ممکن است بیشترین آسیب را بر قلب مردان وارد کند.