رسانه روسیه‌ای به شکست بایرلورکوزن با درخشش ستاره ایرانی پرداخت.

رسانه روسیه‌ای به شکست بایرلورکوزن با درخشش ستاره ایرانی پرداخت.