امیری زاده با اشاره به کمبود منابع آبی در خوزستان گفت: مجبوریم به سمت بهره گیری از روش‌های نوین آبیاری برویم و اکنون نیز فرصت اسثنایی برای کشاورزان ایجاد شده است….

امیری زاده با اشاره به کمبود منابع آبی در خوزستان گفت: مجبوریم به سمت بهره گیری از روش‌های نوین آبیاری برویم و اکنون نیز فرصت اسثنایی برای کشاورزان ایجاد شده است.