نامزد راست افراطی فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در برنامه‌های خود اعلام کرده که از گذاشته شدن نام «محمد» بر فرزندان مسلمانان جلوگیری خواهد کرد….

نامزد راست افراطی فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در برنامه‌های خود اعلام کرده که از گذاشته شدن نام «محمد» بر فرزندان مسلمانان جلوگیری خواهد کرد.