یک عضو سابق شورای شهر تهران از نامگذاری یکی از کوچه‌های شهر تهران به نام پنجشیر بر اساس مصوبه پنجمین دوره شورای شهر تهران خبر داد.

یک عضو سابق شورای شهر تهران از نامگذاری یکی از کوچه‌های شهر تهران به نام پنجشیر بر اساس مصوبه پنجمین دوره شورای شهر تهران خبر داد.