عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مبحث مازوت، موضوع مهمی است که به طور مستقیم با زندگی و سلامت مردم در ارتباط است.

عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مبحث مازوت، موضوع مهمی است که به طور مستقیم با زندگی و سلامت مردم در ارتباط است.