جمعی از فرهنگیان تهران در بیانیه ای از رییس جمهور خواستند فردی مناسب را بعنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی نماید.

جمعی از فرهنگیان تهران در بیانیه ای از رییس جمهور خواستند فردی مناسب را بعنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی نماید.