خانم زنگ زد و گفت: رفته‌اند کارگر صدا بزنند برای بیرون ریختن اثاث ما. گفتم ایراد ندارد. تو فقط بگو از کتاب‌ها شروع کنند. این همه کتاب که ما داریم کارگرهایشان را زمینگیر می‌کند تا کاری کنم….

خانم زنگ زد و گفت: رفته‌اند کارگر صدا بزنند برای بیرون ریختن اثاث ما. گفتم ایراد ندارد. تو فقط بگو از کتاب‌ها شروع کنند. این همه کتاب که ما داریم کارگرهایشان را زمینگیر می‌کند تا کاری کنم.