ممکن است فردا ۳۰ نوامبر (۹ آذر ماه) موجب توفان خورشیدی، شفق‌های قطبی و حتی قطع اینترنت جهان به مدت هفته‌ها یا ماه‌ها شود.

ممکن است فردا ۳۰ نوامبر (۹ آذر ماه) موجب توفان خورشیدی، شفق‌های قطبی و حتی قطع اینترنت جهان به مدت هفته‌ها یا ماه‌ها شود.