بنابر اعلام رسمی ناسا، آزمایش‌های «سامانه پرتاب فضایی» (SLS) بسیار بزرگ و گران این آژانس فضایی به پایان رسیده است. …

بنابر اعلام رسمی ناسا، آزمایش‌های «سامانه پرتاب فضایی» (SLS) بسیار بزرگ و گران این آژانس فضایی به پایان رسیده است. …