روزنامه کیهان از محقق نشدن درخواست طالبان برای آزادشدن اموال افغانستان انتقاد کرد.

روزنامه کیهان از محقق نشدن درخواست طالبان برای آزادشدن اموال افغانستان انتقاد کرد.