زهرا بخشی یکی از بهترین لیبروهای والیبال ایران از سوی الکساندرا کمپدلی خط خورد.

زهرا بخشی یکی از بهترین لیبروهای والیبال ایران از سوی الکساندرا کمپدلی خط خورد.