توضیح دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در رابطه با تصویر نماز خواندن رئیس‌جمهور در هواپیما

توضیح دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در رابطه با تصویر نماز خواندن رئیس‌جمهور در هواپیما