وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو اعلام کردند که حضور نظامیان این سازمان در افغانستان مبتنی بر شرایط باقی خواهد ماند.

وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو اعلام کردند که حضور نظامیان این سازمان در افغانستان مبتنی بر شرایط باقی خواهد ماند.