اگر بتوانید بگویید چه کسی در ساخت خانه سگ کمک نکرده ضریب هوشی بالایی دارید.

اگر بتوانید بگویید چه کسی در ساخت خانه سگ کمک نکرده ضریب هوشی بالایی دارید.