عضو ارشد حزب کارگزاران ایران گفت: دولت و ملت مردانه مقابل فشارها ایستادگی و مقاومت کردند. حالا به پایان گردنه سخت رسیده ایم پس باید انتخابی کنیم که کشور به سمت صحیح حرکت کند….

عضو ارشد حزب کارگزاران ایران گفت: دولت و ملت مردانه مقابل فشارها ایستادگی و مقاومت کردند. حالا به پایان گردنه سخت رسیده ایم پس باید انتخابی کنیم که کشور به سمت صحیح حرکت کند.