غذاهای دریایی از دیگر غذاهای نسبتا پرطرفدار بین ایرانی هاست که برخی از آنها در شمال و بیشتر آنها در جنوب کشور تهیه و صرف می شود.

غذاهای دریایی از دیگر غذاهای نسبتا پرطرفدار بین ایرانی هاست که برخی از آنها در شمال و بیشتر آنها در جنوب کشور تهیه و صرف می شود.