وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه تصور عده‌ای بر این است که مردم نسبت به گذشته به مناسک دینی بی اعتناتر شدند، تاکید کرد: بر اساس آخرین پیمایش صورت گرفته در وزارت فرهنگ، ایران در سال ۱۴۰۲ به مراتب از ایران ۳۰ میلیونیِ در سال ۱۳۵۳ به مناسک دینی…

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه تصور عده‌ای بر این است که مردم نسبت به گذشته به مناسک دینی بی اعتناتر شدند، تاکید کرد: بر اساس آخرین پیمایش صورت گرفته در وزارت فرهنگ، ایران در سال ۱۴۰۲ به مراتب از ایران ۳۰ میلیونیِ در سال ۱۳۵۳ به مناسک دینی مقیدتر است.