سدیم و پتاسیم ادرار برای اندازه گیری دریافت رژیم غذایی استفاده شد. محققان همچنین دریافتند که با افزایش مصرف پتاسیم در زنان، فشار خون کاهش یافته و با افزایش مصرف پتاسیم، فشار خون آن‌ها بیشتر می‌شود….

سدیم و پتاسیم ادرار برای اندازه گیری دریافت رژیم غذایی استفاده شد. محققان همچنین دریافتند که با افزایش مصرف پتاسیم در زنان، فشار خون کاهش یافته و با افزایش مصرف پتاسیم، فشار خون آن‌ها بیشتر می‌شود.