حوادث رکنا : میمون ها با حمله غافلگیرانه نوزاد را از تراس ربود و سپس آن را به داخل مخزن آب انداخت.

حوادث رکنا : میمون ها با حمله غافلگیرانه نوزاد را از تراس ربود و سپس آن را به داخل مخزن آب انداخت.