مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از آمادگی میزبانی مدارس شهر کرمان از مهمانان اربعین سردار دل ها خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از آمادگی میزبانی مدارس شهر کرمان از مهمانان اربعین سردار دل ها خبر داد.