سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در هفته آخر مردادماه نیز همانند هفته‌های اخیر مناسب نبوده و به میزان ۳۹ درصد گزارش شده است….

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در هفته آخر مردادماه نیز همانند هفته‌های اخیر مناسب نبوده و به میزان ۳۹ درصد گزارش شده است.