نمادهای پارسیان، وامید و تاپیکو بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند.

نمادهای پارسیان، وامید و تاپیکو بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند.