تراز پول حقیقی ها هم در معاملات امروز منفی بود؛ حقیقی ها در بازار سهام 407.5 میلیارد تومان و در صندوق های با درآمد ثابت 141.9 میلیارد تومان پول خارج کردند….

تراز پول حقیقی ها هم در معاملات امروز منفی بود؛ حقیقی ها در بازار سهام 407.5 میلیارد تومان و در صندوق های با درآمد ثابت 141.9 میلیارد تومان پول خارج کردند.