در حالی قرار بود پرداخت وام 200 میلیونی مسکن روستایی از اول تیر آغاز شود که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: پرداخت این وام اگر از محل بدهی دولت به بانک ها تأمین شود، باعث افزایش پایه پولی و تورم می شود….

در حالی قرار بود پرداخت وام 200 میلیونی مسکن روستایی از اول تیر آغاز شود که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: پرداخت این وام اگر از محل بدهی دولت به بانک ها تأمین شود، باعث افزایش پایه پولی و تورم می شود.