رئیس اداره هواشناسی بروجرد گفت: میران بارش سال زراعی شهرستان ۲۵۳ میلی‌متر است.

رئیس اداره هواشناسی بروجرد گفت: میران بارش سال زراعی شهرستان ۲۵۳ میلی‌متر است.