چند هزار سال پیش بود. قرار بود تا تمام زمین زیر آب برود که مردی دست تنها به کار نجات موجودات زنده این کره خاکی مشغول شد. این گزارش در ‌ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی، ماهنامه سرزمین‌من در فروردین ۱۳۸۸ منتشر شده است….

چند هزار سال پیش بود. قرار بود تا تمام زمین زیر آب برود که مردی دست تنها به کار نجات موجودات زنده این کره خاکی مشغول شد. این گزارش در ‌ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی، ماهنامه سرزمین‌من در فروردین ۱۳۸۸ منتشر شده است.