امیرعبداللهیان در جمع رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور گفت: ما در دستگاه دیپلماسی مذاکرات را دنبال خواهیم کرد، اما می‌خواهیم به یک توافق خوب، قوی و پایدار دست یابیم….

امیرعبداللهیان در جمع رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور گفت: ما در دستگاه دیپلماسی مذاکرات را دنبال خواهیم کرد، اما می‌خواهیم به یک توافق خوب، قوی و پایدار دست یابیم.