صحبت های محمدحسین میثاقی و محمدرضا احمدی درباره پیشنهادات خوب برای هروه رنار درصورت جدایی از تیم ملی عربستان

صحبت های محمدحسین میثاقی و محمدرضا احمدی درباره پیشنهادات خوب برای هروه رنار درصورت جدایی از تیم ملی عربستان