در شرایطی که منطقه تحولات جدیدی را با کاهش حضور آمریکا تجربه می‌کند، فرانسوی‌ها به دنبال استفاده از پیوندهای خود با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای حداکثری کردن منافع اقتصادی خود هستند.

در شرایطی که منطقه تحولات جدیدی را با کاهش حضور آمریکا تجربه می‌کند، فرانسوی‌ها به دنبال استفاده از پیوندهای خود با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای حداکثری کردن منافع اقتصادی خود هستند.