رئیس ‌جمهور فرانسه گفت نظام سلامت به علت انجام نشدن اصلاحات و کمبود امکانات خسته است.

رئیس ‌جمهور فرانسه گفت نظام سلامت به علت انجام نشدن اصلاحات و کمبود امکانات خسته است.