در قسمت جدید برنامه «مکث» امیرمحمد زند میزبان فرمانده‌ای است که از داستان های زندگی خود که با اصرار از همسرش بله گرفت و هشت سال درگیر جنگ و دفاع مقدس شد خواهد گفت….

در قسمت جدید برنامه «مکث» امیرمحمد زند میزبان فرمانده‌ای است که از داستان های زندگی خود که با اصرار از همسرش بله گرفت و هشت سال درگیر جنگ و دفاع مقدس شد خواهد گفت.