سخنگوی مجمع نمایندگان مردم تهران از دیدار نمایندگان مردم تهران با وکلای خود خبر داد.

سخنگوی مجمع نمایندگان مردم تهران از دیدار نمایندگان مردم تهران با وکلای خود خبر داد.