تصاویری از مولودی‌خوانی در دفتر شهردار تهران، پیش از شروع یک جلسه در فضای مجازی منتشر شده است.

تصاویری از مولودی‌خوانی در دفتر شهردار تهران، پیش از شروع یک جلسه در فضای مجازی منتشر شده است.