مرتضی رهبانی نویسنده، مترجم و مولف کتاب «ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍رق‌ و غ‍رب‌: تحلیل تاریخ از دیدگاه روان‌شناسی» بر اثر کهولت سن درگذشت.

مرتضی رهبانی نویسنده، مترجم و مولف کتاب «ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍رق‌ و غ‍رب‌: تحلیل تاریخ از دیدگاه روان‌شناسی» بر اثر کهولت سن درگذشت.