وزارت دفاع روسیه از شناسایی و رهگیری ۳۰ فروند هواپیمای جاسوسی خارجی نزدیک مرزهای خود در هفته گذشته خبر داد.

وزارت دفاع روسیه از شناسایی و رهگیری ۳۰ فروند هواپیمای جاسوسی خارجی نزدیک مرزهای خود در هفته گذشته خبر داد.