در حالی که آمریکا در میان اوکراین و روسیه در حرکت است و سعی می‌کند از گرفتار شدن در دام جلوگیری کند، یک نقطه روشن در تلاش‌ها برای جلوگیری از یک جنگ گسترده‌تر، موفقیت دولت بایدن در جلوگیری از ارائه کمک نظامی چین به روسیه است. …

در حالی که آمریکا در میان اوکراین و روسیه در حرکت است و سعی می‌کند از گرفتار شدن در دام جلوگیری کند، یک نقطه روشن در تلاش‌ها برای جلوگیری از یک جنگ گسترده‌تر، موفقیت دولت بایدن در جلوگیری از ارائه کمک نظامی چین به روسیه است.