سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی به موعد تحویل اولین جنگنده اف-۳۵ آمریکا به امارات اشاره کرد.

سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی به موعد تحویل اولین جنگنده اف-۳۵ آمریکا به امارات اشاره کرد.