حاج قاسم در آخرین پرسش آخرین گفت و گویش به موضوعی مهم اشاره کرده است.

حاج قاسم در آخرین پرسش آخرین گفت و گویش به موضوعی مهم اشاره کرده است.