«محمد نعیم» سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت که افغانستان هیچ نیازی به برقراری روابط با رژیم صهیونیستی ندارد.

«محمد نعیم» سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت که افغانستان هیچ نیازی به برقراری روابط با رژیم صهیونیستی ندارد.