ژوزه مورینیو، سرمربی جدید رم شانس ایتالیا برای رسیدن به فینال را بیشتر از اسپانیا می داند.

ژوزه مورینیو، سرمربی جدید رم شانس ایتالیا برای رسیدن به فینال را بیشتر از اسپانیا می داند.