ژوزه مورینیو در گفت‌وگو با ریو فردیناند در مورد احساسات عمیقی که بعد از جدایی از رم تجربه کرد صحبت می‌کند و قهرمانان این فصل را پیش‌بینی می‌کند….

ژوزه مورینیو در گفت‌وگو با ریو فردیناند در مورد احساسات عمیقی که بعد از جدایی از رم تجربه کرد صحبت می‌کند و قهرمانان این فصل را پیش‌بینی می‌کند.