ممکن است عیسی آل کثیر از ابتدا در ترکیب پرسپولیس مقابل صنعت نفت قرار بگیرد.

ممکن است عیسی آل کثیر از ابتدا در ترکیب پرسپولیس مقابل صنعت نفت قرار بگیرد.