معاون کل وزارت بهداشت، نسبت به تشدید موج سوم کرونا در کشور هشدار داد.

معاون کل وزارت بهداشت، نسبت به تشدید موج سوم کرونا در کشور هشدار داد.